ÚvodNaše školaO nás

Naše škola

Školní rok

Výuka

O nás

Škola bez zvonění

Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá je integrované zařízení. Rozšíření původní jednotřídní MŠ o jednu třídu ZŠ bylo povoleno MŠMT ČR v červenci 1993 k experimentálnímu ověřování.

Škola poskytuje kromě své primární výchovně-vzdělávací funkce i sociální zázemí. Přirozený přechod z předškolního zařízení do 1.ročníku ZŠ byl pedagogy školy předpokládán a tato myšlenka byla stěžejní již v projektu nového typu školy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Praxe tyto předpoklady potvrdila v plné šíři.

V denním životě školy se projevují prvky rodinného života, ve kterém jsou přiměřeně uspokojovány potřeby všech jeho členů, kde nejsou od sebe oddělovány sourozenecké dvojice. Ve škole není preferována vzdělávací složka na úkor výchovné. V praxi se uplatňuje trvalé zaměření na výchovu ke zdravému životnímu stylu,environmentální výchovu, jazykové dovednosti a estetické složky výchovy.
Ve výchovném stylu se odráží osobní a citová zainteresovanost všech pracovnic školy.

Pro radost i sportovní vyžití všech dětí vyrostly na zahradě nové variabilní herní prvky a prostorné školní hřiště s umělým povrchem a byla nově zrekonstruována půda, kde nyní sídlí ZŠ a ŠD a kde vznikla setkávací místnost v rámci příhraniční spolupráce.

Děkujeme tímto Obecnímu úřadu Okrouhlá za podporu naší školy.

 

Co nabízíme:

Mateřská škola

Od října 2018 v naší mateřské škole probíhá ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě cvičení neuro-vývojové stimulace (dále jen "NVS"). NVT se snaží napomoci řešit příčiny mnoha problémů učení a chování. Vychází z předpokladu, že jeden přístup často nestačí, a proto kombinuje poznatky z více metod najednou: inhibice primárních reflexů, senzorická integrace, speciální pedagogika (zlepšení dílčích funkcí jako zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné), fyzioterapie, vizuální screening (kontrola binokulárních funkcí). 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

- ředitelka stanoví termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

- ředitelka respektuje pravidla přijímání dětí dle platného správního řádu

- předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky

- zákonný zástupce přijímaného dítěte musí doložit vyjádření dětského lékaře, zda je dítě doporučeno k přijetí do mateřské školy, příp. za jakých podmínek; dítě musí být řádně očkováno (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

ředitelka přijímá děti k předškolnímu vzdělávání dle těchto kritérií:

: děti v posledním roce před zahájením školní docházky

: děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, tj. katastrální území obce Okrouhlá

: v případě, že počet uchazečů překročí v daném roce kapacitu maximálního počtu dětí, se pořadí přijímaných dětí sestavuje podle následující bodové tabulky:

Kritéria (pro školní rok 2019/2020)
  Bodové ohodnocení
Spádová oblast

Ano

Ne

2

0

Věk dítěte

5 let věku

4 roky věku

3 roky věku

mladší

povinně

3

2

1

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší věk (dle data narození).

 

Základní škola

 ředitelka přijímá děti k základnímu vzdělávání dle těchto kritérií:

viz v záložce Dokumenty/Ke stažení - Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku